News

Kreiranje porodičnog ustava za vaš porodični biznis!

Posedovanje porodičnog biznisa je ogromna odgovornost i može biti izvor stresa za članove porodice. Porodični biznis može pomoći u zbližavanju porodice i pružanju osećaja stabilnosti porodici. Ali, bez odgovarajućeg plana, može brzo postati izvor sukoba i haosa. Ovde na scenu stupa porodični ustav. Porodični ustav je važan dokument koji definiše vrednosti, ciljeve i očekivanja porodičnog biznisa. Osigurava da su svi na istoj strani i da rade na istim ciljevima.

Šta je porodični ustav?

Porodični ustav je dokument koji definiše pravila i propise porodičnog biznisa. Dizajniran je da osigura da su svi članovi porodice na istoj strani i da rade zajedno na postizanju ciljeva porodice. Takođe, služi porodici da postavi očekivanja jednih prema drugima i stvara jedinstvenu viziju za budućnost poslovanja. Porodični ustav treba da bude prilagođen specifičnim potrebama porodičnog biznisa i treba ga redovno ažurirati kako bi odražavao sve promene u porodičnom biznisu ili samoj porodici.

Porodični ustav treba da bude napisan na jasan i koncizan način i da sadrži sve relevantne informacije o porodičnom biznisu. Ovo uključuje porodičnu misiju, viziju, vrednosti i ciljeve, kao i sva pravila i propise oko kojih se porodica dogovorila. Takođe navodi sve uloge i dužnosti članova porodice, kao i uloge neporodičnih članova koji mogu biti uključeni u posao.

Prednosti porodičnog ustava

Kreiranje porodičnog ustava je izuzetno korisno za porodični biznis. Pruža osećaj strukture i organizacije porodičnoj kompaniji, što može pomoći da ona funkcioniše glatko i efikasno. Takođe pomaže da se osigura da su svi na istoj strani i da rade zajedno na postizanju ciljeva porodice.

Porodični ustav takođe može pomoći u sprečavanju sukoba unutar porodice. Ocrtava očekivanja svakog člana porodice i postavlja jasne granice za komunikaciju i ponašanje. Ovo može pomoći da se smanje svađe i nesuglasice između članova porodice i stvori harmoničnije okruženje.

Porodični ustav takođe može pružiti osećaj sigurnosti porodici. Postavljanjem skupa pravila i propisa, može pomoći u zaštiti porodice od pravnih pitanja koja se mogu pojaviti. Ovo može pomoći da se osigura da se porodični posao vodi na siguran i bezbedan način.

Elementi porodičnog ustava

Elementi porodičnog ustava variraju u zavisnosti od potreba porodičnog biznisa. Međutim, postoje neki zajednički elementi koji bi trebali biti uključeni u svaki porodični ustav. To uključuje:

  • Misija, vizija i vrednosti: Misija, vizija i vrednosti porodice treba da budu jasno naznačene u porodičnom ustavu. Ovo uključuje svrhu porodičnog biznisa i vrednosti koje porodica podržava.
  • Ciljevi i zadaci: Porodični ustav takođe treba da sadrži ciljeve i zadatke porodice. Ovo uključuje sve kratkoročne i dugoročne ciljeve koje je porodica postavila za sebe.
  • Uloge i dužnosti: Uloge i dužnosti svakog člana porodice treba da budu jasno naznačene u porodičnom ustavu. Ovo omogućava svakom članu porodice da shvati svoje odgovornosti i da zna šta se od njih očekuje.
  • Uloge onih koji nisu članovi porodice: Uloge svih članova koji nisu članovi porodice, a koji mogu biti uključeni u posao takođe treba da budu navedene u porodičnom ustavu. Ovo može pomoći da se osigura da su svi uključeni u posao na istoj strani i da rade na istim ciljevima.
  • Pravila i propisi: Porodični ustav takođe treba da sadrži sva pravila i propise oko kojih se porodica dogovorila. Ovo može pomoći da se osigura da svi slede isti skup smernica i da se poslovanje obavlja na bezbedan i siguran način.

Kreiranje porodičnog ustava

Stvaranje porodičnog ustava može biti proces koji mnoge uplaši, ali je važan korak u osiguravanju uspeha porodičnog biznisa. Prvi korak u kreiranju porodičnog ustava je identifikovanje potreba porodične kompanije. Ovo uključuje navođenje porodične misije, vizije i vrednosti, kao i svih ciljeva i zadataka koje je porodica postavila za sebe.

Kada se identifikuju potrebe porodične kompanije, porodica treba da počne da razgovara o ulogama i dužnostima svakog člana porodice. Ovo uključuje navođenje svih uloga onih i koji nisu članovi porodice, kao i svih pravila i propisa oko kojih se porodica dogovorila. Važno je napomenuti da svi članovi porodice treba da imaju reč u ovom procesu i da se svi slažu sa ulogama i propisima koji su navedeni u porodičnom ustavu.

Kada se odrede uloge i propisi, porodica treba da počne sa izradom porodičnog ustava. Ovo treba učiniti na jasan i koncizan način, i treba uključiti sve relevantne informacije. Kada se izradi porodični ustav, treba da ga pregledaju svi članovi porodice kako bi se osiguralo da se svi slažu.

Izrada porodičnog ustava

Nakon što se izradi nacrt porodičnog ustava, porodica treba da počne da ga nadograđuje. Ovo uključuje navođenje svih uredbi i klauzula koje će porodica možda morati da uključi u porodični ustav. Ove odredbe mogu se kretati od načina na koji će porodica rešavati sporove do načina na koji će porodica rešavati planiranje sukcesije. Važno je napomenuti da u ovom procesu treba da se izjasne svi članovi porodice i da svi treba da budu saglasni sa odredbama i klauzulama sadržanim u porodičnom ustavu.

Kada se definišu uredbe i klauzule, porodica treba da počne sa izradom porodičnog ustava. Ovo treba učiniti na jasan i koncizan način, i treba uključiti sve relevantne informacije. Nakon što se izradi porodični ustav, treba da ga pregledaju svi članovi porodice kako bi se osiguralo da se svi slažu.

Zajedničke odredbe i klauzule u porodičnom ustavu

Neke od najčešćih uredbi i klauzula koje su uključene u porodične ustave uključuju:

  • Rešavanje sporova: Porodični ustav treba da sadrži uredbu o tome kako će porodica rešavati sporove. Ovo može uključivati navođenje procesa za rešavanje sporova i postavljanje očekivanja o tome kako članovi porodice treba da komuniciraju jedni s drugima.
  • Planiranje sukcesije: Porodični ustav bi takođe trebao imati uredbu o tome kako će se porodica nositi s planiranjem sukcesije. Ovo može uključivati skiciranje procesa za odabir naslednika i postavljanje očekivanja o tome kako će porodica preneti vlasništvo nad poslovanjem.
  • Poresko planiranje: Porodični ustav bi takođe trebalo da sadrži uredbu o tome kako će porodica postupati sa poreskim planiranjem. Ovo može uključivati navođenje procesa prijave poreza i određivanje očekivanja o tome kako će se porodica nositi sa svojim finansijskim obavezama.
  • Donošenje odluka: Porodični ustav takođe treba da sadrži odredbu o tome kako će porodica donositi odluke. Ovo može uključivati skiciranje procesa donošenja odluka i postavljanje očekivanja o tome kako članovi porodice treba da komuniciraju jedni s drugima.
  • Privatnost: Porodični ustav takođe treba da sadrži odredbu o tome kako će porodica postupati sa privatnošću. Ovo može uključivati navođenje procesa za zaštitu privatnih podataka porodice i postavljanje očekivanja o tome kako bi članovi porodice trebali postupati s osjetljivim informacijama.

Implementacija Porodičnog ustava

Nakon što je porodični ustav pregledan i odobren od strane svih članova porodice, vreme je da se sprovede. Ovo uključuje osiguranje da su svi članovi porodice upoznati sa uredbama i klauzulama navedenim u porodičnom ustavu. Treba napomenuti da se porodični ustav treba redovno sprovoditi kako bi se osiguralo da svi poštuju pravila i propise navedene u dokumentu.

Takođe je važno napomenuti da se porodični ustav treba redovno revidirati i ažurirati kako bi podržavao sve promene u porodičnom biznisu ili samoj porodici. Ovo može pomoći da se osigura da je porodični ustav ažuran i relevantan za potrebe porodičnog biznisa.

Zaključak

Kreiranje porodičnog ustava je važan korak u osiguravanju uspeha porodičnog biznisa. Porodični ustav može pružiti osjećaj strukture i organizacije porodičnom biznisu, kao i pružiti osećaj sigurnosti porodici. Takođe može pomoći u sprečavanju sukoba između članova porodice i stvaranju skladnijeg okruženja.

Stvaranje porodičnog ustava može delovati kao zastrašujući proces, ali je važan korak u osiguravanju uspeha porodičnog biznisa. Porodični ustav treba da bude prilagođen potrebama porodičnog biznisa i da se redovno ažurira kako bi odražavao sve promene u porodičnom biznisu ili samoj porodici.

Izrada savršenog porodičnog ustava za vaš porodični posao je izazovan, ali važan zadatak. Odvojivši vreme za kreiranje porodičnog ustava koji je prilagođen potrebama porodičnog biznisa, možete osigurati da se porodični posao vodi na siguran i bezbedann način i da su svi na istoj strani i rade na istim ciljevima.

Ukoliko želite da na profesionalan način kreirate porodični ustav za svoj porodični biznis, možete pisati na djordje@companiesconnected.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *