News

Razumevanje porodičnog biznisa kroz model tri kruga

Da bismo najpre bolje razumeli kompleksnost porodičnih biznisa, da biste shvatili gde ste u ovom trenutku s vašim biznisom, bolje razumeli vašu ulogu i ulogu ostatka vaše porodice, šta vas očekuje u budućnosti, pa zatim i shvatili šta je sve potrebno uraditi da bi vaši biznisi bili dugovečni, iskoristićemo model tri kruga, koji opisuje sistem porodičnog poslovanja kao tri nezavisna, ali preklapajuća podsistema: porodica, vlasništvo i biznis.

Bilo koji pojedinac u porodičnoj kompaniji može biti smešten u jedan od sedam sektora koji su formirani preklapajućim krugovima podsistema. Na primer, svi vlasnici, koji su samo vlasnici, biće u gornjem krugu (2), svi članovi porodice nalaze se u krugu dole levo (1), a svi zaposleni, u krugu dole desno (3). Osoba koja ima samo jednu veza sa firmom biće u jednom od spoljnih sektora 1, 2 ili 3. Pojedinci koji imaju više od jedne veze s kompanijom biće u jednom od preklapajućih sektora, koji pripadaju u dva ili tri kruga istovremeno. Vlasnik koji je takođe član porodice, ali ne i zaposleni, biće u sektoru 4, vlasnik koji radi u kompaniji, ali nije član porodice, naći će se u sektoru 5, a vlasnik koji je ujedno i član porodice i zaposlen biće u središnjem sektoru 7, koji je unutar sva tri kruga. Svaka osoba, član sistema porodične kompanije, ima samo jedno mesto u ovom modelu.

 

Vaša uloga i uloga ostalih članova porodice u biznisu

Model tri kruga je izuzetno jednostavan, razumljiv i odmah primenjiv. Takođe je vrlo koristan za razumevanje izvora međuljudskih sukoba, prioriteta i granica u porodičnim firmama, a pomaže nam i u shvatanju složenih interakcija unutar porodičnog biznisa i olakšava uvid u to što se zapravo dešava i zašto. Na primer, porodična borba oko politike isplate dividendi postaje razumljiva na novi način ako se uzme u obzir pozicija svakog učesnika u modelu s tri kruga. Pojedinac u sektoru 4 (član porodice / vlasnik / nije zaposlen u firmi) možda želi da poveća dividende, smatrajući da je to pravo člana porodice. S druge strane, osoba iz sektora 6 (član porodice / zaposleni / nema vlasništvo) može želeti da obustavi isplatu dividendi na neko vreme kako bi novac bio reinvestiran u proširenje biznisa. Ovo dvoje pojedinaca mogu biti rođaci, slični po karakteru, koji se inače dobro slažu, ali ne razumeju zašto se ne mogu složiti oko ovog pitanja. Još jedan uobičajeni primer teške odluke koju porodica mora doneti jeste ona o zaposlenju članova porodice. Koju decu treba zaposliti u kompaniju? Koliko ih treba platiti? Hoće li biti unapređeni? Gledano kroz prizmu tri kruga, mišljenja različitih pojedinaca o ovakvim temama postaju razumljivija. Osoba u sektoru 1 (samo porodični krug) može reći: „Treba svima da im damo šansu, jer su to sve naša deca”. Osoba iz sektora 3 (samo poslovni krug), mogla bi reći: „Mi zapošljavamo pojedince iz porodice samo ako su bolji od svih ostalih kandidata, i njihova karijera zavisi isključivo od učinka”. Model tri kruga pomaže svima da vide kako organizaciona uloga može definisati nečije gledište i da sukobi ličnosti nisu jedino objašnjenje.

 

Kako prelazi pojedinaca unutar sistema mogu izazvati reakcije

Važno je takođe shvatiti da sistemi i organizacije stare i menjaju se. Porodica koja se sastoji od mladog para i njihove tek rođene bebe nije ista kao porodica s tinejdžerima, ili porodica sa starijim generacijama, bakom i dekom, odraslim potomcima i novom generacijom koja je krenula u školu. Slično tome, preduzetnički startapi nisu isto što i kompanije koje su osigurale mesto na tržištu. Zbog važnih uloga koju određeni pojedinci imaju tokom dugog perioda, porodične kompanije su posebno pogođene neizbežnim starenjem ljudi u svakom od sektora.

Biznis, vlasnički i porodični krugovi mogu nam dati prikaz bilo kog porodičnog poslovnog sistema u određeno vreme. Ovo je izuzetno važan prvi korak u razumevanju firme, jer su mnoge od najvažnijih dilema s kojima se susreću porodične kompanije prouzrokovane upravo protokom vremena. Te dileme uključuju promene u organizaciji, porodici i raspodeli vlasništva. Vrlo lako je videti kako se svaki od krugova menja kad ljudi uđu i napuste ga s vremenom, a porodice su jedan beskrajan niz ulazaka, brakom i rođenjem, i odlazaka, razvodom i smrću. Na osnovu ličnih iskustava, svi shvatamo da se sa svakim dolaskom i odlaskom porodica na neki način menja. Isto tako je i s kompanijama, jer ključni menadžeri dolaze i odlaze, novi vlasnici preuzimaju odgovornost vlasništva, a stari ga se odriču.

Važno je razumeti i kako se cela porodična kompanija menja dok se pojedinci kreću unutar sistema. Prelazak osobe iz jednog sektora u drugi, na primer, od „člana porodice” do „člana porodice / zaposlenog” ili od „zaposleni” u „zaposleni/vlasnik”, može izazvati reakcije u čitavom sistemu. Zaposlenje prvog člana nove generacije u biznisu, kad taj pojedinac prelazi iz člana porodice u krug član porodice / zaposleni, veoma je važan događaj. Bitan trenutak je i kada se prvi put vlasnički udeli prenose na nove pojedince, članove porodice ili nekoga izvan porodice. Takođe, odlazak u penziju starijeg člana porodice koji je imao rukovodeću funkciju ili isplata novca za deonice članu porodice. Mnogi od ovih prelaza mogu imati dalekosežne posledice.

 

Razvojni model porodičnog biznisa

Rezultat razumevanja razvoja tokom vremena u tri kruga je trodimenzionalni razvojni model porodičnog posla. Za svaki od tri podsistema, vlasništvo, porodicu i biznis, postoji posebna razvojna
dimenzija. Vlasnički podsistem prolazi kroz svoj redosled faza, porodični podsistem ima svoj niz, a takođe i biznis se razvija kroz niz faza.

 

Ove razvojne progresije utiču jedna na drugu, ali su i nezavisne. Svaki deo menja se svojim tempom i u skladu sa sopstvenim redosledom. Svaki porodični posao je napredovao do određene
tačke na razvojnoj osi u pogledu vlasništva, do neke tačke na porodičnoj razvojnoj osi i do neke tačke na osi biznis razvoja, a kompanija poprima određeni karakter koji je definisan ovim trima razvojnim tačkama. Kako porodični posao prelazi u novu fazu, na bilo kojoj od dimenzija, on poprima nov oblik, s novim karakteristikama.

Ukoliko želite da na vaš porodični biznis traje za pokolenja koja dolaze, možete pisati na djordje@companiesconnected.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *